Di bawah adalah borang yang direka pertama kali oleh kumpulan kami dan beberapa bahagian masih perlu diperbaiki selepas "PILOT TEST" tersebut.

 

BORANG SOALSELIDIK PENDAPAT PENDUDUK

LEBUH MACALLUM, KUMPULAN SATU STUDIO PERANCANGAN 200

PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN & PERANCANGAN

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

TARIKH TEMUDUGA :______________

Cadangan:

Tarikh

Tarikh temuduga dicadangkan dalam borang bancian ini supaya ia boleh dirujuk semula.
Selain itu, kesahan atau keberkesanan tarikh juga boleh diketahui, Yakni kita boleh mendapat tahu sama ada tarikh tersebut masih terkini ataupun sudah luput.

NAMA PEMBANCI     :______________

Cadangan:

Nama pembanci

Nama pembanci diperlukan supaya sekiranya berlaku sebarang kekeliruaan, maka ia boleh dirujuk semula kepada pembanci tersebut.
Untuk mengetahui siapanya pihak yang bertanggungjawab.

 

JANTINA      lelaki                                         

              Perempuan                      

Cadangan:

Jantina

Mengetahui pendapat yang berbeza mungkin disebabkan jantina masing-masing.

                        

BANGSA                      :Melayu                                                  

                                         Cina           

                                         India         

                                         Lain                                         

Cadangan:

Bangsa

Corak penggunaan yang mungkin berbeza
Pandangan kaum yang juga mungkin berbeza.
Mempunyai pandangan yang lebih seragam dan tidak hanya memilih sesuatu bangsa sahaja.
Mengetahui kaum mana yang menggunakan padang atau pasar.

 

BIL ISIRUMAH            :_____________ 

Cadangan:

Bilangan ahli isi rumah

Mengetahui populasi penduduk.

 

A) LATAR BELAKANG

1.TARAF PEMILIKAN RUMAH    

    Sendiri                                               

    Sewa                                                   

    Lain ____________             

Cadangan:  

Taraf  pemilikan rumah

Mengetahui pemilikan rumah tersebut sementara ataupun tetap supaya kami boleh memastikan sama ada beliau seorang respoden yang sesuai atau tidak.

                                                           

2.STATUS PEKERJAAN                                                   

   Tetap                                                                      

   Sementara          

   Kontrak             

   Sendiri                    

  Sambilan             

  Lain  ___________

Cadangan:  

Status pekerjaan

Supaya taraf ekonomi boleh diuji.

Kritikan

Namun didapati ia tidak sesuai dalam borang soal selidik kajian kerana ia tidak mempunyai kaitan yang langsung dengan kajian ini.

 

3.PENDAPATAN                                         

   < RM500                   

   RM500-RM1000       

   RM1000-RM1500     

   >RM1500                  

Cadangan:  

Pendapatan

Supaya tarah ekonomi boleh diuji.
Namun ia juga didapati  tidak sesuai dalam borang soal selidik kajian kerana ia tidak mempunyai kaitan yang langsung dengan kajian ini.
Malahan data yang lebih lengkap dan tepat boleh diperolehi dari Jabatan Perangkaan.

 

 

B) PENGGUNAAN PADANG

1.MASA KE PADANG              

  7.00-10.00AM                     

  10.00-1.00PM                      

  1.00-4.00PM                        

  4.00-7.00PM                         

  7.00-11.00PM                       

  LAIN ______________

2.TEMPOH MENGGUNA PADANG 

   < 1 Jam                 

  1- 3 Jam                 

  3 5 Jam               

  > 5 Jam                  

 Lain _________

Cadangan:  

Masa ke padang dan tempoh masa

Mengetahui kekerapan responden ke padang dengan lebih tepat.

Kritikan:

Namun kami mendapati bahawa masa yang spesifik sukar diwapa oleh responden.
Respoden-respoden kurang pasti dengan masa mereka menggunakan padang.

 

3. JENIS AKTIVITI              

    Bermain bola             

    Jogging                             

    Rehat                                 

    Lain      __________                         

Cadangan:  

Jenis aktiviti

Mengetahui corak penggunaan padang
Mengetahui kekerapan fungsi padang.

 

4. KEADAAN PADANG 

   Sangat berpuas hati                                                                                        

   Berpuas hati                                                                                       

   Tidak berpuas hati                                                                                                                                                

  Sangat tidak berpuas hati   

   Lain _______________ 

Cadangan:  

Keadaan padang

Menguji takat kepuasan penduduk terhadap padang.

 

C) PENGGUNAAN PASAR

1.KEKERAPAN KE PASAR        

   SEMINGGU                                

   1 kali                                                      

   2 kali                                 

   3 kali                          

   lain  ____________                 

Cadangan:  

Kekerapan ke pasar seminggu.

Menilai kepentingan pasar di kalangan penduduk Macculum.

 

2. PENGANGKUTAN KE PASAR                                                               

    Kereta           

   Motosikal         

   Basikal              

  Jalan kaki        

   Lain  __________            

         

3. TEMPOH PERJALANAN    

   KE PASAR                                       

 < 5 Minit                                

   5 10 Minit                                            

  10 15 Minit                        

  15 20 Minit                                     

  Lain ________________              

Cadangan: 

Tempoh perjalanan ke pasar

Mengetahui jarak antara tempat tinggal dengan pasar.
Mengumpul data tentang masa yang diambil supaya mengetahui sama ada mereka sudi meluangkan masa yang banyak atau kurang untuk pergi ke pasar.

 

 4. KEADAAN PASAR                                                                  

    Sangat berpuas hati      

    Berpuas hati                                                       

   Tidak berpuas hati          

   Sangat tidak berpuas hati                 

    Lain  ____________________                                             

Cadangan:  

Keadaan pasar

Mengetahui sama ada mereka berpuas hati dengan pasar tersebut.
Mengetahui kemudahan adalah mencukupi atau tidak.

 

D) PENDAPAT

 1.SETUJU ATAU TIDAK SETUJU PADANG DIGANTIKAN

   DENGAN PASAR?

   Setuju                      

   Tidak setuju            

Cadangan:  

Setuju atau tidak setuju

Mengetahui keperluan dan kehendak sebenar penduduk.

 

SEBAB1 :__________________________________________________

SEBAB2 :__________________________________________________

SEBAB3 :__________________________________________________

Cadangan:  

Sebab

Memberi peluang kepada kita memeahami masalah yang sebenar timbul serta mendapat cadangan-cadangan yang mungkin berguna.

 

Soalan Yang Ditambah

Masa ke padang Ditukar kepada Soalan baru kerana

Seolah-olah dianggapkan semua responden menggunakan padang.
Mereka terpaksa memberi jawapan yang hanya sesuai dalam borang soal selidik malah mungkin tidak dapat memberi jawapan yang sebenar mereka ingin menjawab.

Padang diberi pilihan

Mengetahui padang yang mana padang pilihan ramai.

Tempoh perlu ke padang

Mengetahui masa yang digunakan.
Sama ada masa yang lebih digunakan untuk kegunaan padang.

Ada/Tidak menggunakan padang.

Boleh menapis soalan.

Pasar pilihan

Corak penggunaan pasar
Mengetahui yang mana pasar pilihan ramai.
Lebih memahami betapa pentingnya pasar yang dipilih.

exit