Borang Soal Selidik

Apakah borang soal selidik ?

Ia merupakan borang yang berisi soalan serta ruangan untuk jawapan di mana satu sampel borang digunakan untuk semua responden. Borang soal selidik hanya boleh dibentuk berdasarkan objektif penyelidikan untuk mengumpul data kajian.

Apakah faedah menggunakan soal selidik ?

a) Setiap responden disoal dengan soalan yang sama oleh itu penyelidik boleh membuat perbandingan antara seorang responden dengan respnden yang lain. Justeru itu data yang dikumpul mudah diproses dengan komputer.

b) Ia mempercepatkan kerja mengumpul data dan memastikan mutu data yang dikumpul.

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

Pusat Pengajian Perumahan Bangunan dan Perancangan

 

RPS 206 Studio Perancangan Sessi 1999/2000

  KAJIAN MASALAH BANJIR DI GEORGETOWN ( JALAN P.RAMLEE DAN JALAN TERENGGANU )

 

 

Nama Pembanci : _____________                                        No. Rujukan : ______________

  BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

  Bulatkan jawapan yang sesuai.

 

1) Nama responden : ____________                           5) Pekerjaan :

    Alamat : ___________________                                1- Peniaga

                                                                                2- Petani

2) Jantina :                                                               3- Nelayan

    1- Lelaki                                                               4- Kerajaan

    2- Perempuan                                                        5- Swasta

                                                                                6- Tidak bekerja

3) Bangsa :                                                                 7- Lain - lain ( sila nyatakan ) 

   1- Melayu                                                                   ______________

   2- Cina                                                               

   3- India                                                            6) Bilangan isi rumah _____ orang.

   4- Lain - lain

 

 4) Umur :

    1- 20 tahun ke bawah              

     2- 21- 39 tahun                  

     3- 40 - 60 tahun           

     4- 61 tahun ke atas

 

 

 

BAHAGIAN B : KAJIAN BANJIR

Bulatkan jawapan yang sesuai.

 

7) Berapa lamakah anda telah menetap di kawasan ini?                                                            

    1-  satu tahun  ke bawah                                4- 6 - 9 tahun             

    2- 1-3 tahun                                                  5- 9 tahun ke atas                                           

    3- 3 - 6 tahun                                              

 

8) Mengapa kawasan ini dipilih sebagai tempat tinggal anda?

    1- Faktor kewangan                                     4- Faktor kekeluargaan

    2- Faktor ekonomi                                      5- Lain - lain ( sila nyatakan )

    3- Faktor perhubungan                                     ______________

 

9) Adakah kawasan ini pernah dilanda banjir?

    1- Ya                                                          2- Tidak

 

Tandakan   bagi jawapan yang sesuai.

10) Apakah punca-punca berlakunya banjir di kawasan anda?

           

     ( ___ )   Pasang surut

     ( ___ )   Hujan

     ( ___ )   Paras tanah yang rendah

     ( ___ )   Adanya sungai yang berdekatan

     ( ___ )   Sistem perparitan yang tidak sempurna          

     ( ___ )   Kekurangan kawasan lapang

     ( ___ )   Lain - lain ( sila nyatakan )

                 ________________

 

 

 

                    

 

11) Berapakah lama masa yang diambil untuk air surut?

      1- 3 jam ke bawah                                     4-  1 mingu - 4 minggu    

      2- 3 jam - 24 jam                                       5-  1 bulan ke atas       

      3- 1 hari - 7 hari

      

 Tandakan   jawapan yang sesuai.

12) Bagaimanakah anda boleh mengetahui banjir akan berlaku di kawasan anda?          

      ( ___ ) Iklim / cuaca                                  ( ___ ) Media cetak

      ( ___ ) Reaksi binatang                               ( ___ )  Ketua masyarakat / AJKK

      ( ___ ) Kepercayaan tertentu                      ( ___ ) Tidak tahu    

      ( ___ ) Sungai                                             ( ___ )  Lain - lain ( sila nyatakan )

      ( ___ ) Media elektronik                                         _____________         

                                                                       

13) Siapakah pihak yang sering memberi amaran tentang akan berlakunya banjir?

      ( ___ ) Polis                                               ( ___ )  Media elektronik

      ( ___ ) Jabatan Pengairan dan Saliran           ( ___ ) Ketua masyarakat / AJKK

      ( ___ ) Jabatan Penerangan                         ( ___ )  Tidak ada

      ( ___ ) Media cetak                                    ( ___ )  Lain - lain ( sila nyatakan )

                                                                                    _____________

 

14) Adakah anda merasakan cara pemberitahuan oleh pihak di atas berkesan?

      1- Ya                                                               3- Tidak pasti

      2- Tidak

 

15) a) Semasa banjir yang lepas adakah anda telah dipindahkan? ( terbaru )

         1- Ya                                                      2- Tidak

      b) Jika YA, dimanakah anda dipindahkan?

          1- Sekolah                                             3- Rumah kebajikan masyarakat

          2- Dewan serbaguna                               4- Lain- lain ( sila nyatakan )________

                                                                 

 Tandakan   jawapan yang sesuai

16) Apakah langkah - langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk menghadapi           

      banjir?

      ( ___ ) Membina kolam takungan

      ( ___ ) Mendalamkan dan melebarkan sungai

      ( ___ ) Membina benteng dan tembok

      ( ___ ) Membersihkan parit yang tersumbat

      ( ___ ) Memperbaiki system perparitan

      ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________

 

17) Pada pandangan anda, apakah langkah yang paling berkesan untuk menghadapi

      masalah banjir?

      _______________________________________________________________

 

18) Semasa berlakunya banjir, apakah kesulitan yang anda hadapi ?

      ( ___ ) Tidak dapat pergi bekerja

      ( ___ ) Anak - anak tidak dapat ke sekolah

      ( ___ ) Tidak dapat berniaga

      ( ___ ) Pengangkutan dan perhubungan luar terjejas

      ( ___ ) Aktiviti sosial tergendala

      ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ________________

 

19) a) Adakah anda mengalami sebarang kerugian akibat kejadian banjir di kawasan

           anda ?

         1- Ya                                                      2- Tidak

      b) Jika YA, apakah bentuk kerugian yang anda hadapi ?

          ( ___ ) Rumah                                       ( ___ ) Binatang ternakan

          ( ___ ) Kenderaan                                  ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan )

          ( ___ ) Tanaman                                               ________________

 

Tandakan   jawapan yang sesuai

 

20) Apakah kesan - kesan banjir ke atas persekitaran dan masyarakat ?

      ( ___ ) Kerosakan jalan raya

      ( ___ ) Kerosakan jambatan / titi

      ( ___ ) Sampah sarap merata - rata ( pencemaran )

      ( ___ ) Lain - lain ( sila nyatakan ) ___________________

 

21) Adakah anda mempunyai rancangan untuk berpindah ke tempat lain ?

      1- Akan berpindah

      2- Mungkin berpindah

      3- Tidak pasti

      4- Tetap tinggal di sini

 

 

 

 

 

TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA

 

 

 

 

Reconstructed by Yeong

26 November 1999