PENGURUSAN RISIKO DALAM PROJEK

DAN HUBUNGANNYA DENGAN

PENGINSURANAN

 

ABDUL AZIZ HUSSIN AMN

DPA; LL.B ( Hons );Dip.M.Mgmt.;M.Sc.( Prjt. Mgmt.);

AMIM; Advocate & Solicitor; MMAP.

 

 

 

 

Am

 

Dalam membangunkan projek, akan wujud risiko - cuma besar atau kecil, jelas atau samarnya yang berbeza dari satu projek dengan projek yang lain.

 

“Risiko” bermakna suatu kemungkinan atau kebarangkalian tidak mencapai hasil yang diharapkan, atau suatu tahap dimana berlaku hasilnya tidak serupa seperti hasil yang dimahukan (diinginkan).

 

         -         Greave, M.J, “Understanding and Managing Risk in Real Estate Investments”, Surveyor and Valuer (SISV) Vol. 1 No. 2/83, m.s. 21

 

“Risiko” juga merupakan kemungkinan kerugian: suatu situasi dalam mana hasilnya tak dapat ditentukan tetapi nilai dan kemungkinan dan kebarangkalian terjadi adalah dapat diketahui.”

 

         -         Robinson N.M & Lavers A.P, 1988, Construction Law in Singapore and Malaysia, London: Butterworth & Co., di m.s. 67.

 

Jenis Risiko Projek

 

Diantara risiko-risiko di dalam pembangunan projek ialah:

 

-     Risiko pengurusan (tidak profesional, efektif dll)

-     Risiko kerosakan projek (kebakaran, banjir, petir, dll)

-     Risiko kepada orang (kemalangan pekerja, pihak ketiga dll)

-         Risiko kepada proses pembinaan (kerja tidak siap, ditinggalkan , kecacatan, lewat dll)

 

 

 

 

Mengageh Risiko

 

            Risiko didalam pembangunan projek biasanya dikongsi bersama diantara pihak-pihak. Betulkah begitu didalam kontrak yang menggunakan Borang Seragam?

 

Bagaimana pula keupayaan dan kemampuan pihak terbabit menanggung atau mengatasi risiko?

Hubungan dan pengagehan risiko berkaitan insuran adalah seperti berikut:

 

a)   Jika diantara klien dengan kontraktor, berkaitan pelaksanaan kontrak, ada dinyatakan didalam Borang Seragam Kontrak misalnya Fasal 37 Borang JKR 203/203A.

 

b)   Jika berkaitan menanggungrugi klien mengenai kecederaan pekerja kontrak, rujuk Fasal 32(a), 33(a) dan 34 Borang JKR 203/203A atau Fasal 18(1) dan 19(1) Borang PAM.

 

c)   Jika berkaitan kerosakan harta projek, rujuk fasal 36(a) Borang JKR 203/203A atau Fasal 20 Borang PAM.

 

Penginsuranan

 

“Insuran” bermaksud suatu pengendalian bagi sesuatu risiko khusus yang dinyatakan dengan suatu bayaran primium yang dipersetujui (?).

 

Insuran adalah suatu kontrak bagi memindahkan suatu risiko kewangan yang tertentu (dinyatakan) dari pihak yang pada asalnya adalah tertakluk, kepada suatu pihak lain (yakni Syarikat Insuran) dengan dikenakan sejumlah fee (yang biasanya disebut “primium”)

 

-         Robinson, N.M & Lavers A.P, op.c.t., 1988, m.s. 79

-          

                       

Mengikut seksyen 140 Akta Insuran 1996, pengambilan insuran hanya melalui syarikat-syarikat Insuran yang didaftarkan dibawah Akta Insuran 1996 (dan diwartakan dibawah seksyen 34 Akta tersebut).

 

 

 

 

Mengikut peruntukan seksyen 141 Akta Insuran 1996, seseorang hanya akan dianggap dilindungi apa-apa risiko seperti yang dinyatakan (bagi sebarang urusan  insuran am) apabila dia telah membayar primium bagi Insuran berkenaan.