KONSEP DEMOKRASI DI MALAYSIA

 

ABDUL AZIZ HUSSIN AMN

DPA; LL.B ( Hons.); Dip. M.Mgmt.;M.Sc. ( Prjt. Mgmt.);

AMIM; Peguambela & Peguamcara; MMAP.

 

 

1. TEORI-TEORI KUASA

 

 

 

 

Perolehan Kuasa

 

 

 

 

 

Kuasa Mutlak

 

 

 

 

 

Penurunan Kuasa

 

 

 

 

 

Konsep Lampau Kuasa

 

 

 

 

 

Pembahagian Kuasa

 

 

& Teori “Semak &

 

 

Seimbang”

 

 

 

 

 

 

 

2. SISTEM  PEMERINTAHAN

DI  MALAYSIA

 

 

 

 

 

 

Negara Demokrasi

 

 

 

 

 

Sistem Pembahagian Kuasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                        Kehakiman

 

Mahkamah-Mahkamah

 

·   Mahkamah Persekutuan

·   Mahkamah Rayuan

·   Mahkamah Tinggi

·          Mahkamah-mahkamah     Rendah

 


 

Keanggotaan

 

 

 

 

Pelantikan & Jawatan

 

 

 

 

Bidangkuasa

 

JENAYAH

 

 

SIVIL

 

 

 

 

 

 

 


                       

Badan Pemerintah

        (Eksekutif)

 

 

A.               PERINGKAT PERSEKUTUAN

 

·      Y.di-P. Agong

 

 


·      Jemaah Menteri

 

 

B.                   PERINGKAT NEGERI

 

·                D.Y.M.M. Raja

 

 


·          M.M.K.

 

 

Badan Perundangan

        (Legislatif)

 

 

A.   PERINGKAT PERSEKUTUAN

 

·      Y.di-P. Agong

 

 


·             2 Majlis 

 


      

 

B.    PERINGKAT NEGERI

 

·                D.Y.M.M. Raja/Y.D.P. Negeri

 

 


·             Dewan Negeri

 

3.PEMBAHAGIAN KUASA

(The Separation of Powers)

 

 

 

APA DIA?

 

Ianya suatu dotrin dalam pemerintahan demokrasi yang membahagikan urusan dalam negara kepada tiga sektor : Pemerintah (Eksekutif), Perundangan (Legislatif) dan Kehakiman.

 

Ianya juga dikenali sebagai dotrin “liberal-demokratik”.

 

            Sir Ivor Jennings, 1959, The Law and

            The Constitution, 5th. Edition, London :

            ELBS, di m.s. 280.


Ia pertama kali diguna secara tegas semasa Regim Nazi di German

 

            Walz,Der Fuhrerstaat,

            Deutschs Juristentog, 1936, di

            m.s. 237 et. seq.

 

Ia untuk mengelak atau menghindari bahaya “tanpa kawalan dalam negara” yang disebut juga “tirani”, di mana dikatakan dotrin pembahagian kuasa (atau fungsi) dapat mewujud dan mengekalkan kepimpinan, kebebasan sebenar dan menghindari kemaharajalelaan (despotisma).

 

Dikatakan orang Inggeris mewujudkan kaedah sebenar pembahagian kuasa ini dengan  lebih  formal,  yang  mereka  gelar  sebagai  “Instrumen  Kerajaan”.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

BENTUK PEMBAHAGIAN

 

Di bawah pembahagian kuasa, ia dipecah kepada tiga, iaitu Parlimen, Mahkamah dan Pihakberkuasa Pentadbiran (atau Eksekutif).  Pembahagian kuasa (asalnya) seperti berikut:

 

 

Parlimen / Badan Perundangan ( Legislatif ):

 

·        Membuat undang-undang

(lihat Artikel 44 – 68 Perlembagaan Persekutuan, untuk Persekutuan, dan perenggan 2 – 11, Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan, untuk Negeri-negeri).

 

 

Kehakiman

 

·        Mengadil tindakan-tindakan sivil

·        Mengodili pendakwaan jenayah

·        Mendengar rayuan dari Mahkamah bawahan.

·        Membuat dikri halehwal keluarga (perceraian, nafkah dll).

·        Pengurusan pusaka

·        Mengeluar waran tangkap

·        Mentafsir undang-undang

 

(lihat Perkara 121-131A Perlembagaan Persekutuan).

 

 

Pentadbiran (Eksekutif)

 

Ia juga disebut “Pemerintah”

 

·        Membuat keputusan mengenai polisi

·        Pemeriksaan

·        Penyiasatan

·        Pengeluaran lesen

·        Membuat instrumen perundangan dan undang-undang kecil

·        Membuat pembangunan, dll.

 

(lihat Perkara 39 – 43C Perlembagaan Persekutuan ) (*terutama Perkara 42).

5KEHAKIMAN

( i ) INSTITUSI

 

Mahkamah- mahkamah Tinggi, Rayuan dan Persekutuan

 

        

 

 KEANGGOTAAN

 

·       Mahkamah Persekutuan

 

-               Perkara 122 Perlembagaan

 

 

Mempunyai komposisi seperti berikut:

 

 

               Ketua Hakim Negara

         Presiden Mahkamah Rayuan

               Dua Hakim Besar

                                        (Hakim  Besar Malaya,

          dan   Hakim Besar   Sabah & Sarawak )

                Tujuh Hakim lain

                Beberapa Hakim (dari Mahkamah Rayuan)

 

·       Mahkamah Rayuan

 

-               Perkara 122A Perlembagaan

                            Presiden Mahkamah Rayuan

                            Sepuluh Hakim (kecuali diperintahkan selainnya oleh

                                                                    Yang di-Pertuan Agong)

 

 

·       Mahkamah Tinggi

 

-               Perkara 122AA Perlembagaan

 

 

Semenanjung

Sabah & Sarawak

 

 

Seorang Hakim Besar

Seorang Hakim Besar

Empat Puluh Tujuh Hakim

Sepuluh Hakim

 

 

(kecuali selainnya diperintahkan oleh

Yang di-Pertuan Agong

 

 

 

 

 

       PERLANTIKAN

 

-               Perkara 122B Perlembagaan

 

                             Perdana Menteri (selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja) nasihatkan Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong lantik.

 

                             Ketua Hakim Negara

                             Presiden Mahkamah Rayuan

                             Hakim-Hakim lain

 

          Bagi hakim-hakim selain Ketua Hakim Negara, Perdana Menteri perlu minta fikiran Ketua Hakim Negara.

 

          Bagi lantikan Hakim Besar, Perdana Menteri juga perlu dapat pandangan kedua-dua Hakim Besar (dan bagi Sabah atau Sarawak, pandangan Ketua Menteri juga perlu diminta).

 

          Bagi perlantikan hakim Mahkamah Persekutuan, Perdana Menteri perlu berunding dengan Ketua Hakim Negara

 

          Bagi perlantikan Hakim Mahkamah Rayuan, Perdana Menteri perlu berunding dengan Presiden Mahkamah Rayuan.

 

 

       KELAYAKAN HAKIM

 

-               Perkara 123 Perlembagaan

 

      Warganegara Malaysia

          Pengalaman kerja sepuluh tahun sebagai peguam atau dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan/Negeri.

 

 

       TEMPOH MEMEGANG JAWATAN

 

-               Perkara 125 Perlembagaan

 

                             Sehingga umur 65 tahun (atau disambung oleh Yang di-Pertuan Agong)

 

          Boleh dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong (atas rayuan Perdana Menteri atau Ketua Hakim Negara selepas berunding dengan Perdana Menteri) atas  perlanggaran Kod Etika, tidak upaya (lemah tubuh/fikiran/lain-lain sebab).

 

          Pemecatan hakim oleh Yang di-Pertuan Agong ialah melalui syor Tribunal yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

 

 

Mahkamah – mahkamah Rendah

 

Akta Mahkamah Rendah 1948

 

 

Hakim Mahkamah Sesyen

 

- Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas syor Hakim Besar (seksyen 59 AMR).

- Kelayakan:   Anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan.

 

Majistret

 

(a)       Majistret Kelas Pertama ex officio

 

-         Orang-orang yang dinyatakan dalam Jadual Keempat AMR.  Ini termasuklah:

 

                                      Setiausaha Kerajaan Negeri dan Penolong-Penolongnya.

                                      Ketua Pendaftar, Timbalannya, Penolong Kanan Pendaftar,

                                      Penolong Pendaftar dan Pendaftar Mahkamah Tinggi dan

                                      Persekutuan.

                                                Pegawai-Pegawai Daerah dan Penolongnya.

                                                dll.

 

                               (Seksyen 77 AMR)

 

(b)       Majistret Kelas Pertama

 

-         orang-orang dari Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan yang dilantik, oleh Yang di-Pertuan Agong, atas syor Hakim Besar (bagi Wilayah Persekutuan), dan oleh Pihak Berkuasa Negeri, atas syor Hakim Besar (bagi Negeri-Negeri).

 

                               (Seksyen 78 dan 78A AMR)

 

(c)        Majistret Kelas Kedua

 

-         Bagi Wilayah Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong boleh melantik mana-mana orang yang layak dan sesuai.

 

                            -          Bagi Negeri-Negeri, Pihak Berkuasa Negeri boleh lantik mana-mana orang yang layak dan sesuai

 

                               (Seksyen 79 AMR)

 

 

 

    ( ii )     PELAKSANAAN

                  KEADILAN

 

 

Rujukan:

 

·        Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (AMK)

 

          (Bagi    Mahkamah-Mahkamah Tinggi

                                    Mahkamah Rayuan

                      Mahkamah Persekutuan)

 

 

·        Akta Mahkamah Rendah 1948 (AMR)

 

          (Bagi    Mahkamah-Mahkamah Sesyen

                            Mahkamah-Mahkamah Majistret

                      Mahkamah-Mahkamah Penghulu)

 

 

·        Perlembagaan Persekutuan

 

 

·        Akta Mahkamah Juvana 1947

    . Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955

 

 

 

 

 

Keahlian Untuk Perbicaraan

Bidang Kuasa

(Sidang)

(a) Sivil

(b) Jenayah

                        MAHKAMAH TINGGI

Hakim seorang

(Seksyen 18 AMK)

Bidangkuasa operasi di dalam sesebuah negeri (termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan)

 

(Seksyen 23 & 24 AMK)

·                    Semua hal sivil termasuk:

- undang-undang keluarga

- perkapalan

- kebangkrapan dan syarikat

- penjagaan kanak-kanak dan

   hartanya

- penjagaan orang tak sempurna

  akal dsb. dan hartanya

- probet dan pentadbiran pusaka

- hal-hal tanah

 

·                    Bidangkuasa rayuan sivil (s.27 & 28 AMK)

 

(Seksyen 22 AMK)

·                    Semua kesalahan yang di- lakukan:

(i)   dalam Negeri (Wilayah itu)

(ii)   di laut lepas bagi kesalahan atas kapal/ kapalterbang berdaftar di Malaysia

(iii)  oleh seseorang warga- negara/pemastautin di mana-mana     kapal/

        kapalterbang

(iv)   oleh lanun

(v)    kesalahan-kesalahan terhadap Negara (Bab VI Kanun Kesiksaan)

 

·                    Menjatuhkan     apa-apa hukuman     dibenarkan  undang-undang

 

·                    Bidangkuasa    rayuan

   jenayah   (S.26 AMK)

 

                           MAHKAMAH RAYUAN

(Seksyen 38 AMK)

Tiga hakim (atau lebih dengan bilangan ganjil) dengan ada seorang menjadi Ketua (biasanya Presiden Mahkamah Rayuan)

 

(Seksyen 67 - 73 AMK)

·                    Semua rayuan kecuali:

- amaun/nilai perkara kurang

   RM250,000 (kecuali

   mahkamah benarkan)

- atas penghakiman dengan

   persetujuan

- berkaitan penghakiman kos

- jika penghakiman/perintah

   Mahkamah Tinggi itu dianggap

   muktamad  oleh  mana-mana

   undang-undang   bertulis

   (misalnya S.22(3)  Akta

   Timbangtara 1972)

 

 

 

(Seksyen 50 - 63 AMK)

·                    Semua rayuan jenayah dari

Keputusan    Mahkamah

Tinggi    mengenai:

- persoalan fakta

- persoalan undang-undang

 

 

Keahlian Untuk Perbicaraan

Bidang Kuasa

(Sidang)

(a) Sivil

(b) Jenayah

                          MAHKAMAH PERSEKUTUAN

 

 

 

 

·                   Semua bidang kuasa asal di bawah Perkara 128 Perlembagaan (& s.81 – 85 AMK), iaitu:

-   memutuskan persoalan sama ada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sah atau tidak

-   memutuskan pertikaian antara Negeri-negeri atau antara Negeri dengan Persekutuan

-   mentafsir peruntukan Perlembagaan

 

·                   Bidang kuasa Nasihat mengenai peruntukan Perlembagaan kepada Yang di-Pertuan Agong (Perkara 130 Perlembagaan)

 

·                   Semua rayuan daripada keputusan Mahkamah Rayuan (seksyen 96-102 AMK untuk sivil, dan seksyen 86-95 AMK untuk jenayah)

 

                               MAHKAMAH SESYEN

Hakim Mahkamah Sesyen

Seorang

 

·                   Bidangkuasa tidak terhad semua tindakan/guaman kemalangan kenderaan, tuan-rumah dan penyewa, dan distres.

 

·                   Semua tindakan/guaman sivil yang amaun pertikaian tidak lebih RM250,000 (atau lebih jika kedua-dua pihak bersetuju secara bertulis)

(Seksyen 65 AMR)

kecuali dalam hal-hal berikut:

-  berhubung  harta  tak  alih

    (kecuali untuk dapat balek &

    hakmilik)

-  dengan    persetujuan

    (Seksyen 70 & 71 AMR)

-   pelaksanaan    spesifik/

    pembatalan    kontrak

-   injunksi

-   pembatalan/pembetulan surat-

    cara

-   dekri penetapan

-   pemberian/pembatalan pem-

    berian   perwakilan   harta

    pusaka/pentadbiran        

 

 

·                    Semua kesalahan yang lain daripada kesalahan yang boleh dihukum mati.

   (Seksyen 63 AMR)

 

·                    Menghukum semua jenis hukuman kecuali hukuman mati.

 

Keahlian Untuk Perbicaraan

Bidang Kuasa

(Sidang)

(a) Sivil

(b) Jenayah

 

 

-    persoalan  kesahtarafan

-    persoalan penjagaan kanak-

     kanak (kecuali ada undang-

     undang lain benarkan)

-    pengesahan/pembubaran per-

     kahwinan   (kecuali    ada

     undang-undang lain benarkan)

 

 

                     MAHKAMAH MAJISTRET

Majistret Kelas Pertama

 

Seorang Majistret

 

·                   Apa-apa tindakan/guaman di mana amaun pertikaian/nilai hal itu tidak lebih RM25,000.

 

Rayuan dari Mahkamah Penghulu.

 

 

·                    Semua kesalahan yang tempoh penjara maksimum yang dinyatakan dalam undang-undang, tidak lebih 10 tahun penjara atau dengan denda.

 

·                    Kesalahan-kesalahan    di

   bawah seksyen 392 dan    457   Kanun Kesiksaan    (rompakan       dan    pecah-

   rumah   malam).

 

·                    Mendengar    rayuan

   keputusan   Mahkamah

   Penghulu.

 

·                    Boleh menghukum tidak lebih:

- 5 tahun penjara

- denda RM10,000

-  sebat 12 kali

   (atau gabungan hukuman-hukuman itu)

-  apa-apa    hukuman    yang

   undang-undang lain

   benarkan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keahlian Untuk Perbicaraan

Bidang Kuasa

(Sidang)

(a) Sivil

(b) Jenayah

Majistret Kelas Kedua

 

 

 

·                   Boleh mendengar kes-kes guaman/tindakan menuntut hutang tidak lebih RM3,000 (dengan atau tanpa bunga).

 

 

 

·                    Membicarakan kesalahan- kesalahan di mana tempoh penjara tidak lebih 12 bulan atau denda.

 

·                    Boleh menghukum tidak lebih:

- 6 bulan penjara

- denda tidak lebih RM1,000

-  sebat 12 kali

   (atau gabungan hukuman-hukuman itu)

 

                      MAHKAMAH PENGHULU (Semenanjung)

(untuk orang terlibat berbangsa Asia)

 

 

 

·                   Boleh mendengar kes tuntutan hutang tidak lebih RM55,000 (dengan/tanpa bunga).

 

 

 

 

·                    Bagi kesalahan-kesalahan kecil dalam senarai kuasanya, dan denda sehingga RM25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADAN   PEMERINTAH

(Eksekutif)

 

    PERINGKAT PERSEKUTUAN

 

 

 

 

 

              Y.di-P. Agong

                                                                         

                                                                                      

 

 

                                                                                      

 

 

 

              Jemaah Menteri

 

 

 

 

 

 

 

       PERINGKAT NEGERI

 

 

 

 

 

              DYMM. Raja

 

 

 

 

 


              M.M.K.

 

 

 

 

( Perkara 39 – 43C Perlembagaan Persekutuan )

 

 

Bagi Persekutuan

 

 

Kuasa pemerintahan negara ditangan Yang di-Pertuan Agong * (olehnya sendiri) atau oleh Jemaah Menteri (Kabinet) atau mana-mana Menteri (atas kuasa yang diberi oleh Jemaah Menteri)

 

              *    Baginda bertindak mengikut nasihat

               Jemaah Menteri atau seseorang Menteri

 

Jemaah Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan cara –

 

              Mula-mula lantik Perdana Menteri dan Perdana

              Menteri nasihatkan Baginda untuk lantik lain-lain

              Menteri

 

 

 

Bagi Negeri

 

 

( Perkara Kelapan Perlembagaan Persekutuan )

 

Kuasa memerintah Negeri terletak kepada Raja (atau Yang di-Pertuan Negeri) dan Majlis Mesyuarat Kerajaan (Exco) yang diketuai oleh Menteri Besar/Ketua Menteri.

 

 

 

 

  BADAN     PERUNDANGAN

      (Legislatif)

 

   PERINGKAT PERSEKUTUAN

 

 

 

 

              Y.di-P. Agong

                                                                         

                                                                                     

 

 

D. RAKYAT

 
                                                                                       

 

 

 


              2 Majlis

D. NEGARA

 

 
 

 

 

 

 

 

 


       PERINGKAT NEGERI

 

 

 

 

              DYMM. Raja/Y.D.P. Negeri

 

 

 

 

 


              Dewan Negeri

 

 

 

 

 

Bagi Persekutuan

 

 

(Perkara 44- 68 Perlembagaan Persekutuan)

 

 

Kuasa perundangan Persekutuan terletak kepada Parlimen, yang mengandungi :

 

                                   Yang di-Pertuan Agong

                                   Dua Majlis                             Dewan Negara

                                                                                 Dewan Rakyat

 

Dewan Negara

 

Keahlian               40 orang dilantik Yang di-Pertuan Agong

                                2 bagi setiap Negeri yang dipilih oleh Negeri

                                2 bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

                                    dan seorang bagi Wilayah Persekutuan Labuan

                                    dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

 

Tempoh                       Setiap tempoh maksima 3 tahun, dan maksima boleh untuk 2 tempoh sahaja

 

 

Dewan Rakyat

 

Keahlian            193 orang :

                                  20 dari Johor

                                  15 dari Kedah

                                  14 dari Kelantan

                                   5 dari Melaka

                                   7 dari Negeri Sembilan

                                  11 dari Pahang

                                  11 dari Pulau Pinang

                                  23 dari Perak

                                   3 dari Perlis

                                  20 dari Sabah

                                  28 dari Sarawak

                                  17 dari Selangor

                                   8 dari Terengganu

                                  11 dari Wilayah Persekutuan

                                             (10 dari Kuala Lumpur & 1 dari Labuan)

 

Kelayakan & Hilang Kelayakan

 

(Perkara 47 & 48 Perlembagaan)

 

 

Umur        :      30 tahun ke atas (untuk Dewan Negara)

                        21 tahun ke atas (untuk Dewan Rakyat)

 

 

Hilang Kelayakan     :

                                      Tidak sempurna akal

                                      Bangkrap

                                      Memegang jawatan berpendapatan

                                      (dalam perkhidmatan awam)

                                      Tidak hantar penyata belanja pilihanraya

                                      (setelah dia dinamakan untuk pilihanraya)

                                      Disabitkan kesalahan  jenayah & dihukum penjara

                                      Tidak kurang 1 tahun atau didenda tidak kurang

                                      RM2,000.00

                                      Dengan sengaja menperolehi/guna hak

                                      kewarganegaraan asing

 

Tidak boleh menjadi ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara serentak

 

 

 

Acara Perundangan

 

(Perkara 66 - 68 Perlembagaan)

 

 

Undang-undang dibuat dengan pembentangan Rang Undang-Undang dalam mana-mana Dewan (tetapi biasanya di Dewan Rakyat dahulu). Jika lulus, diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tandatangan (tetapi tetap menjadi undang-undang jika selepas 30 hari Rang Undang-Undang diluluskan oleh kedua-dua Dewan).