UNDANG-UNDANG PEKERJAAN

ABDUL AZIZ HUSSIN AMN

DPA; LL.B(Hons);Dip.M.Mgmt.;MSc.(Prjt.Mgmt.);

MMIM; Peguambela & Peguamcara;MMAP

 

 

 

1.PEKERJA WANITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Larangan Kerja Malam

-         s.34, Akta Pekerjaan 1955

kecuali ada kebenaran,

Misalnya:

    -   Pekerja syif

    -   Konduktor

 

 

 

 

 

Larangan Kerja Bawah Tanah

-         s.35 Akta Pekerjaan 1955

 

 

 

2.PENGAMBILAN PEKERJA ASING

 

 


Majikan perlu beri

maklumat pengambilan

-         s.60K

 

 


                Larangan tamat pekerja

                tempatan untuk ambil

                pekerja asing

                -  s.60M

 

 

          Prosedur tamatkan

                pekerja akibat lebihan

                pekerja asing

                -  s.60N

 

 

 

                Cuma boleh kerja dalam bidang-bidang

                tertentu & ada pas kerja

                [ Akta Pekerjaan (Sekatan) 1968 ]

 

 

 

 

 

 

 

3.PEKERJA KANAK-KANAK

DAN ORANG MUDA

 

 

 

·      Kanak-kanak ?  kurang 14 tahun

 

 

·      Orang Muda ? 14 – 16 tahun

                      -     lelaki

                  -     wanita

 

 

        Sekatan-sekatan mengenai

 

 

 

     Jenis kerja

 

 

 

 

     Bidang pekerjaan

 

 

 

 

     Tempoh & jam kerja

 

 

 

4.SYARAT-SYARAT DAN KONTRAK PERKHIDMATAN

 

A.            KONTRAK PERKHIDMATAN

Empat ciri kontrak perkhidmatan

                        -   kes Lim Kim Hoi

 

        Ujian “Kontrak Perkhidmatan”

                        -   Ujian Pelbagai Faktor

                        -   Ujian Kawalan

 

 

B.              SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN

        ·      Jika syarat perkhidmatan yang dipersetujui majikan-pekerja lebih baik, maka ia diutamakan

                              -     ss.7 & 7A Akta Pekerjaaan 1955

 

        ·      Tidak boleh halang pekerja berkesatuan

                              -     s.8 Akta Pekerjaan 1955

 

        ·      Mesti bertulis, jika tempoh kerja lebih sebulan (& mesti ada fasal penamatan kerja)

                              -     s.10 Akta Pekerjaan 1955

 

        ·      Tanggapan perlanggaran

                -   Di pihak majikan, jika gagal bayar upah

 

                -   Di pihak pekerja, jika tidak hadir kerja lebih 2 hari berturutan tanpa sebab

                    -  s.15 Akta pekerjaan 1955

 

Peraturan Yang Majikan Buat Yang Diberitahu Kepada Pekerja         Menjadi Sebahagian Syarat Perkhidmatan

                -   I.C.A 51/72  

 

 

5.R E H A T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hari Rehat

-         s.59

-         s.60 Kerja hari rehat

-    Akta Pekerjaan 1955

 

 

 


                                               

                                                                                       Hari Kelepasan10 hari wajib

                                                                                       (dengan 4 hari telah       

                                                                                       ditetapkan)

                                                                                         - s.60D

                                                                                       Akta Pekerjaan 1955      

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Waktu Kerja                                                        Cuti-cuti

-  s.60A                                                                 - Tahunan: s.60E

-  kerja syif : s.60C                                                         - Sakit: s.60F

Akta Pekerjaan 1955                                        Akta Pekerjaan 1955

                                                                                       

 

 

 

6.KESELAMATAN

DAN

KESIHATAN PEKERJA

 

Melibatkan

·  Fizikal

·  Moral/Agama

·  Hartabenda/pemunyaan (pakaian, peralatan, dll)

·  Kesihatan

 

Nota:

          s.14 Akta Pekerjaan 1955

          -  Pekerja boleh tamatkan kontrak perkhidmatan atas ancaman-ancaman di atas

 

 

   Kawalan & Cara Kerja

 

     -     elak kemalangan, gangguan kesihatan

                                Akta Pekerjaan 1955 (ss.34 & 35)

        Misalnya        Akta Kilang & Jentera 1967

 

                                Akta Kanak² Orang Muda (Pekerjaan) 1960

 

                                        Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994

 

 

   Kawalan Pemangsaan oleh Majikan/Rakan sekerja

 

     -     Kes ottoman Bank v Chakarian

 

     -     Kod Amalan Mencegah & Membasmi Gangguan Seksual Ditempat Kerja

 

 

   Kawalan Daripada Lain-Lain Gangguan

 

     -     Penceroboh

 

     -     Selepas kerja/dalam perjalanan

           

     -     Persekitaran (aspek ergonomik)

 

 

 

 

 

7.PENAMATAN

DAN

PEMBUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAT – bukan kerana salahlaku

(i)      Tamat tempoh - s.11

(ii)      Dengan notis   - s.12

              & ganti notis   - s.13

(iii)     Sebab² khas    - s.12

                      ·   pecat (rujuk juga IC. A247/92)

                          ·   ancaman bahaya

 

·        RUJUK:

GARISPANDUAN PEMBERHENTIAN PEKERJA

 

 

 

                           BUANG – kerana salahlaku/

                                                              perlanggaran kontrak

                                                              perkhidmatan

 

                                          

                                                   Takrif “salahlaku” & skop

                                                   Konsep “Keadilan Asasi”

 

 

 

 

8.UPAH

 

 

 

 

 


5

1

TEMPOH

 

 

KEUTAMAAN UPAH

- s.31

Tidak lebih sebulun kerja/

Dianggap sebulan kerja

- s.18

 

 

                        4

DIBAYAR DENGAN

WANG SAH

- s. 25

 

                            6

TANGGUNGAN

PRINSIPAL &

KONTRAKTOR

 

 

 

           3

MASA BAYAR

Tak lewat 7hb. Berikut:

- s.19

 

2

s.25A -            melalui bank

s.26    - tanpa syarat

s.27    - tanpa faedah/diskaun

s.28    - larangan bayaran

            ditempat tertentu

 

 

 

 

 

 

                                        7                                                         7

 

 

 

HAD PENDAHULUAN

Pendahuluan tak boleh lebih jumlah sebulan upah kecuali beli/baiki rumah, beli tanah/ternakan, kenderaan, syer, dll yang sesuai

s.22

 

8

TAK PERLU BAYAR

Jika dipenjara/kehadiran di mahkamah

s.23

 

 

 

9

PEMOTONGAN

Hanya mengikut undang²

Atas permintaan pekerja, kresit