PELAN & LUKISAN:

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

 

Disediakan oleh

abdaziz@usm.my

 

 

Pelan/lukisan

 

Kesannya…….

-----Jika diikuti,  “ya”

-----Jika tidak diikut,   “tidak”

 

APA?

 

(a)    Perspektif  kontraktor

 

P/L    =  Pat.   =  RM

P/L     =    pelan/lukis

Pat.    =    patuhi/diikuti

RM    =    dapat bayaran

 

(b)           Perspektif klien/ tuanpunya projek.

 

 

P/L   =  Lu.  =  CF

 

    P/L   =    pelan/lukisan

 

    Lu     =    Lulus

 

    CF    =    Boleh duduk

 

                           Boleh dijual

 

                           Boleh diguna

 

                         Boleh untung

 

 

FUNGSI  LUKISAN

 

Ia mempunyai banyak fungsi – yang biasanya dipenuhi oleh lukisan-lukisan yang

berlainan.    *    

 



Menjadi model bagi ide-ide pereka dan membantu menrasional dan menyelesai masalah dan konflik yang dijangka antara fabrikasi dan penampakan (misalnya lukisan isometrik dan pandangan pelukis)

 

Ia menjadi alat menyampaikan hasrat pereka kepada kontraktor (lukisan rekabentuk terperinci)

 

 ƒ

Ia merekod apa yang telah dibuat (lukisan seperti – dibina [as-built] bagi tujuan penyenggaraan fasiliti)

 

 

 

 

Ruj: Murdoch, J. & Hughes, W. 1992, Construction Contracts – Law and Management, London: E & FN Spon. m.s. 125.

 

 

UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 [P.W. 5178/85]

 

2.      Takrif

 

“orang berkelayakan” ertinya seseorang arkitek, pelukis pelan bangunan atau jurutera berdaftar;

 

“orang yang mengemukakan”  ertinya seseorang berkelayakan yang mengemukakan pelan-pelan kepada pihak berkuasa berkenaan untuk diluluskan;

 

“Pelan susunatur” ertinya sesuatu pelan yang diluluskan oleh pihak berkuasa perancangan yang kompeten;

 

“pelan yang diluluskan” ertinya pelan bagi sesuatu bangunan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan mengikut Undang-Undang Kecil ini;

 

BAHAGIAN II

PENGEMUKAAN PELAN-PELAN UNTUK DILULUSKAN

 

3.       (1)     Semua  pelan bangunan yang dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan untuk diluluskan, sebagai tambahan kepada kehendak-kehendak seksyen 70 Akta, hendaklah:-

 

(a)              didepositkan di pejabat pihak berkuasa tempatan bersama dengan fee yang ditetapkan bagi pengemukaan pelan-pelan itu mengikut Jadual Pertama Undang-Undang Kecil ini;

 

(b)             mengandungi suatu pernyataan yang menunjukkan maksud bangunan yang dikemukakan pelannya itu hendak didiri dan digunakan;

 

(c)              mengandungi perakuan orang-orang berkelayakan itu bersama dengan Borang A sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua Undang-Undang Kecil ini yang baginya mereka masing-masing bertanggungjawab; dan

 

(d)             dilampirkan bersama-samanya suatu salinan bersetem pelan tapak yang relevan yang diluluskan oleh pihak berkuasa perancangan yang kompeten dan diperakukan dalam masa dua belas bulan kelendar sebelum tarikh pelan-pelan bangunan itu didepositkan, melainkan jika selainnya dikecualikan di bawah mana-mana undang-undang berhubungan dengan perancangan.

 

(2)      Tiap-tiap pelan, lukisan atau kiraan berkenaan dengan sesuatu bangunan hendaklah dikemukakan oleh orang berkelayakan.

 

(4)     (1)     Sesuatu pihak berkuasa tempatan, jika pada pendapatnya sesuatu pelan, lukisan atau kiraan itu adalah di luar kekompotenan orang berkelayakan yang mengemukakannya, boleh mengembalikan pelan, lukisan atau kiraan itu.

 

(2)   Sesuatu pihak berkuasa tempatan hendaklah menerima mana-mana pelan, lukisan atau kiraan yang telah dikembalikan jika pelan, lukisan atau kiraan itu dikemukakan semula bersama dengan suatu perakuan daripada pihak berkuasa berkenaan yang kompeten yang bertanggungjawab bagi pendaftaran orang berkelayakan itu, memperakui bahawa pelan, lukisan atau kiraan itu adalah di dalam kekompetenan orang berkelayakan yang mengemukakannya.

 

5.                 Jika di bawah Undang-Undang Kecil ini sesuatu pelan, lukisan atau kiraan berhubungan dengan sesuatu bangunan dikehendaki supaya dikemukakan oleh orang berkelayakan, tiada apa-apa pembinaan atau pembinaan lanjut bangunan itu boleh dijalankan melainkan orang berkelayakan itu atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya dengan wajar mengakujanji untuk mengawasi pembinaan dan pemancangan tanda, mengikut mana berkenaan, bangunan itu.

 

6.                 (1)    Semua pelan yang dikemukakan hendaklah ditandatangani oleh orang berkelayakan dan oleh pemunya atau ejennya dan hendaklah mengandungi alamat penuh pemunya itu.

 

(2)          Pihak berkuasa tempatan, jika berpuashati bahawa pemunya premis itu telah enggan atau tidak melaksanakan apa-apa kerja yang dikehendaki supaya dilaksanakan olehnya di bawah Akta, mengarah pemunya premis tersebut secara bertulis melaksanakan apa-apa kerja yang berkenaan.

 

7.       (1)     Orang berkelayakan yang mengemukakan pelan-pelan itu hendaklah bertanggungjawab atas pelaksanaan wajar semua kerja dan hendaklah terus bertanggungjawab sedemikian sehingga kerja-kerja itu siap melainkan:-

 

(a)              dengan persetujuan pihak berkuasa tempatan itu orang berkelayakan lain dilantik untuk mengambil alih; atau

 

(b)             pihak berkuasa tempatan itu bersetuju menerima penarikan balik atau penggantiannya atas permintaan pemunya dengan syarat bahawa pembinaan bangunan itu belum lagi bermula.

 

(2)             Jika pihak berkuasa tempatan itu bersetuju menerima penarikan balik atau penggantian orang berkelayakan di bawah perenggan (1) (b) undang-undang kecil 7 kerja-kerja itu tidak boleh dimulakan sehingga orang berkelayakan lain dilantik untuk mengambil alih.

 

(3)              Jika mana-mana yang berkelayakan yang telah mengemukakan apa-apa pelan, lukisan atau kiraan berkenaan dengan sesuatu bangunan telah mati atau menjadi bankrap atau tidak boleh dijumpai atau pendaftarannya telah dipotong daripada daftar atau oleh apa-apa sebab lain telah berhenti daripada menjalankan amalannya, maka pemunya atau penduduk itu hendaklah dengan seberapa segera yang praktik melantik orang berkelayakan yang lain untuk bertindak bagi pihaknya dan untuk mengemukakan keterangan yang mencukupi kepada pihak berkuasa tempatan mengenai hal keadaan itu.

 

8.       (1)     Semua pelan bangunan hendaklah didepositkan dalam tiga salinan atau dalam seberapa banyak salinan yang dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan.

 

(2)     Satu set pelan-pelan itu hendaklah dibuat atas linen atau bahan lain yang tahan dipakai dan tahan lama dan set ini bersama dengan satu set lagi, hendaklah disimpan oleh pihak berkuasa tempatan dan set ketiga hendaklah dikembalikan setelah diluluskan.

 

(3)     Jika pelan-pelan itu tidak diluluskan, satu set pelan-pelan itu hendaklah dikembalikan dengan suatu pernyataan menerangkan sebab-sebab ia tidak diluluskan.

 

          (4)     Tiada apa-apa pun dalam undang-undang kecil ini boleh melarang set tambahan pelan-pelan didepositkan jika difikirkan bahawa dengan berbuat demikian kerja pihak berkuasa tempatan boleh dipercepatkan.

 

 

 

 

9.       (1)     Semua pelan hendaklah dilukiskan mengikut skel-skel berikut:

 

(a)

pelan tapak        

tidak kurang daripada 1 = 1000.

 

(b)

pelan-pelan punca atau tempat.

 

apa-apa skel yang sesuai .                                                    

(c)

semua             pelan bangunan am yang lain

 

tidak kurang daripada 1 = 100 kecuali dalam hal-hal tertentu di mana saiz bangunan itu menyebabkan lukisan mengikut skel ini tidak praktik dimuatkan dalam had saiz kertas itu atau apabila ukuran lukisan itu tidak sesuai, pihak berkuasa tempatan boleh menggunakan budi bicaranya untuk membenarkan pelan-pelan itu dikemukakan mengikut skel yang lebih kecil tetapi bagaimanapun skel itu tidak boleh kurang daripada 1 = 200.

 

(d)

pelan lakar untuk diluluskan pada dasarnya

tidak kurang daripada 1 = 200.

 

 

(2)              Walau apa pun peruntukan perenggan (1), semua pelan boleh dilukis dalam Sistem Unit Antarabangsa.

 

10.   (1)   Semua pelan berkenaan dengan sesuatu bangunan hendaklah, melainkan tidak berkenaan, mengandungi yang berikut:-

 

(a)              suatu pelan tapak yang menunjukkan:-

 

(i)                                        tapak lot bangunan yang dicadangkan itu bersama dengan nombor lot dan nombor seksyennya;

 

(ii)                                      jalan masuk ke tapak itu dari jalan dan mana-mana jalan itu;

 

(iii)                                    jaraknya daripada tengah dan tepi jalan yang ditunjukkan dengan terang atas salah satu daripada pelan-pelan itu;

 

(iv)                                    jika dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan dimensi lot itu;

 

(v)                                      garisan-garisan lengkap bagi saliran air permukaan dan air kotor dan takat kadar alir parit-parit yang dicadangkan itu dengan sempadan-sempadan;

 

(vi)                                    skel, titik Utara dan nombor-nombor lot atau bangunan yang bersampingan;

 

(vii)                                  dimensi kelegaan di antara bangunan yang dicadangkan itu dengan sempadan-sempadan;

 

(viii)                                semua garis pelarasan tanah atau bangunan yang dicadangkan untuk membaikkan jalan, sungai atau saliran dan yang seumpamanya, jika berkenaan, menunjukkan lebar jalan baharu atau jalan baharu yang dicadangkan itu serta sambungannya dengan jalan awam yang berhampiran sekali;

 

(ix)                                    paras tanah tapak yang sedia ada dan yang dicadangkan.

 

(b)             suatu pelan lantai bagi tiap-tiap tingkat kecuali apabila tingkat-tingkat lain itu adalah bersamaan atau serupa, yang mengandungi maklumat berikut:-

 

(i)                      dimensi berangka mengenai panjang dan lebar bangunan itu dan bilik-biliknya dan ketebalan dinding-dindingnya;

 

(ii)                    dimensi berangka mengenai ruang buka semua pintu dan tingkap, kawasan telaga udara yang mendapat cahaya matahari, kawasan belakang dan ruang-ruang terbuka bangunan itu;

 

(iii)                  dimensi berangka di antara dinding-dinding, tembok-tembok sambut dan tiang-tiang besi di atas pelan asas tapak bangunan itu;

 

(iv)                  garisan saliran kekal tapak itu dengan anak-anak panah yang menunjukkan arah alirannya, parit-parit yang ke dalamnya ia disalur keluar dan saiz parit-parit itu;

(v)                    nama dan kegunaan bilik-bilik.

 

(c)              muka-muka keratan lintang, membujur dan muka-muka keratan lain untuk mengambarkan dengan nyata binaan bangunan itu dan menunjukkan:-

 

(i)                paras tanah yang sedia ada dan paras tanah baharu yang dicadangkan jika paras tapak itu hendak ditinggi atau direndahkan;

 

(ii)              paras jalan, parit sisi jalan dan jalan kaki lima (jika bangunan itu bersempadanan dengan jalan);

 

(iii)            lebar dan dalamnya asas tapak dan ketebalan dinding, dinding sekat dan lantainya;

 

(iv)            tingginya tingkat, tangga, pintu, tingkap dan lubang pengudaraannya;

 

(v)              saiz, tempat letak dan arah gelegar lantai dan rasuk dan binaan bumbungnya; dan

 

(vi)            bahan-bahan yang hendak digunakan dalam pembinaan struktur itu.

 

(d)     tampak depan, belakang dan sisi yang menunjukkan:-

 

(i)                paras lorong jalan kaki, jalan kaki lima, jalan yang bersimpangan dan paras bahagian sama yang dicadangkan;

 

(ii)              sebahagian daripada tampak bangunan bersampingan yang sedia ada menunjukkan paras lantai, kepala tembok utama, parapet dan tinggi berandanya;

 

(iii)            bahan-bahan yang dicadangkan untuk dinding, tingkap dan bumbung, jika berkenaan dan boleh dilihat.

 

 

(2)              Orang berkelayakan atau pemunya atau penduduk itu, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah memberi pihak berkuasa tempatan apa-apa maklumat tambahan sebagaimana dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan itu.

 

(3)              Semua pelan hendaklah sama ada dicetak dengan terang dan tidak boleh dipadam atau dilukis dengan warna hitam dan bahan-bahan yang berlainan ditunjukkan dengan warna-warna tertentu dan semua struktur yang sedia ada ditunjukkan dengan warna neutral.

 

11.             Pihak berkuasa tempatan boleh jika difikirkannya patut mengecualikan mana-mana orang daripada apa-apa atau kesemua kehendak perenggan (1) undang-undang kecil 10.

 

12.             (1)   Walau apa pun peruntukan-peruntukan undang-undang kecil 8 dan 10, apabila pihak berkuasa tempatan dikehendaki menimbangkan untuk diluluskan pada dasarnya sesuatu bangunan, pelan lakar cubaan dalam dua salinan atas kertas yang disertakan dengan laporan ringkas yang  cukup  untuk  menunjukkan  ciri  dan  standard  bangunan  itu boleh dikemukakan tertakluk kepada pembayaran fee sebagaimana ditetapkan dalam Jadual Pertama Undang-Undang Kecil ini.

(2)              Apabila sesuatu bangunan telah diluluskan pada dasarnya, pelan-pelan mengikut undang-undang kecil 3 hingga 10 dan 14 hingga 16 hendaklah dikemuka dan diluluskan sebelum pembinaan bangunan yang diluluskan pada dasarnya boleh dimulakan.

 

13.  (1)   Pihak berkuasa tempatan boleh, secara bertulis memberi kebenaran khas untuk memulakan kerja-kerja bangunan dengan syarat bahawa permulaan tersebut tidak akan melanggar peruntukan-peruntukan Akta atau Undang-Undang Kecil ini.

 

(2)              Pemberian sesuatu kebenaran di bawah perenggan (1) undang-undang kecil 13 tidak boleh melucutkan kuasa pihak berkuasa tempatan untuk memberi arahan bertulis mengenai bangunan itu.

 

14.             (1)  Dalam pelan-pelan yang dikemukakan bagi membuat tambahan atau perubahan kepada sesuatu bangunan, termasuk memecah bahagi bilik-bilik, bahagian-bahagian bangunan itu, jika ada, yang hendak dimusnahkan hendaklah ditunjukkan dengan garisan bertitik dan kerja-kerja baharu hendaklah sama ada diwarnakan dengan warna merah atau hitam keseluruhannya.

 

(2)              Semua parit air permukaan atau air kotor, tangga, tingkap dan pintu dan semua lubang cahaya dan pengudaraan bangunan itu yang sedia ada hendaklah ditunjukkan atas pelan-pelan tersebut.

 

15.             Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa tempatan pelan-pelan yang dikemuka untuk diluluskan hendaklah disertakan dengan spesifikasi semua bahan yang dicadang hendak digunakan.

 

16.             (1)  Satu salinan pelan-pelan struktur yang lengkap bagi bangunan yang dicadangkan itu bersama dengan satu salinan yang boleh dibaca mengenai kiraan-kiraan strukturnya hendaklah dikemukakan sebelum pembinaan dimulakan.

 

(2)   Pelan-pelan struktur yang lengkap hendaklah dibuat di atas linen dan tiap-tiap salinan hendaklah mengandungi perakuan yang dibuat oleh orang berkelayakan seperti dalam Borang A sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua Undang-Undang Kecil ini yang bermaksud bahawa butir-butir itu adalah mengikut Undang-Undang ini dan orang yang mengemukakannya bersetuju menerima tanggungjawab sepenuhnya.

 

 

 

 

 

 

           

KANDUNGAN

DOKUMEN-DOKUMEN

KONTRAK SERAGAM  BERKAITAN PELAN, LUKISAN

DAN SPESIFIKASI

 

 

 

 

CIDB 2000

 

ARTICLES OF AGREEMENT

 

Article 3

 

The following Contract Documents (in order of priority) shall be deemed to form and be read and construed as part of the Contract:-

 

1.               The Articles of Agreement;

2.               The Letter of Award;

3.               The Conditions;

4.               The Addenda Nos: ……………………….

5.               The Drawings;

6.               The Specifications;

7.               The Schedule of Works or Bills of Quantities (if Option Module A applies); and

8.               Other documents (if any) stated below:

(a)                          …………………………………………………….

(b)                         …………………………………………………….

(c)                           …………………………………………………….

(d)                         …………………………………………………….

 

Contract or

Contract Documents

the several documents specified in Article 3 of the Articles of Agreement agreed by the parties as forming part of the Contract.

 

Drawings

the drawings referred to in the Contract including such drawings which have been prepared by the Contractor and accepted by the Superintending Officer pursuant to Clause 4.4 and such other drawings as may from time to time be issued or accepted in writing by the Superintending Officer.

 

Rates for the Works

those rates in the Schedule of Rates or the rates and prices contained in the Bills of Quantities, whichever is applicable, including any modifications or additions to the same agreed in writing by the Superintending Officer and the Contractor.

 

Specifications

all specifications contained in the Contract including modifications or additions to the same as may from time to time be issued or approved in writing by the Superintending Officer.

 

 

4.0    CONTRACT DOCUMENTS

 

4.1    Contract Documents to be Mutually Explanatory

 

The several documents forming the Contract are to be taken as mutualy explanatory of one another but in the event of any conflict or inconsistency between the documents forming the Contract , the priority shall be as follows:

 

(a)         The Articles of Agreement;

(b)        The Letter of Award;

(c)          The Conditions;

(d)        The Addenda listed in Article 3 of the Articles of Agreement;

(e)         The Drawings;

(f)           The Specifications;

(g)        The Bills of Quantities or Schedule of Works (whichever is applicable);

(h)        Other documents listed in Article 3 of the Articles of Agreement.

 

 

4.2    Custody of Contract Documents

 

         The original Contract Documents shall remain in the custody of the Employer and shall be produced as and when required by the Contractor.  Immediately upon the execution of the Contract, a duplicate of the Contract Documents shall be furnished to the Contractor free of charge.

 

4.3    Supply of Drawings by Superintending Officer

 

(a)         The Superintending Officer shall, in addition to the duplicate of the Contract Documents referred in Clause 4.2, provide fre of charge to the Contractor:

 

(i)two set of the Drawings; and

 

(ii)two copies of the Specifications and unpriced Schedule of Works of Bills of Quantites (whichever is applicable).

 

(b)        The Contractor may obtain from the Superintending Officer at his own cost any further copies of the said documents required by him.

 

4.4    Supply of Drawings by the Contractor

 

(a)         Unless otherwise prescribed elsewhere in the Contract Documents, the Contractor shall suppy to the Superintending Officer six (6) copies of all drawings (other than as-built drawings under Clause 4.10) including shop drawings detailing any works, specifications and other documents prepared and submitted by the Contractor and accepted by the Superintending Officer.

 

(b)        The Contractor shall supply at the Employer’s cost any further copies of such drawings, specifications and other documents as the Superintending Officer may request in writing.

 

 

4.5    Drawings to be Kept on Site

 

         One copy of the Drawings and Specification provided to the Contractor under Clause 4.3 and one copy of the drawings and specifications supplied by the Contractor under Clause 4.4, shall be kept on Site by the Contractor and the same shall at all reasonable times be available for inspection and use by the Superintending Officer and by any other person authorised by the Superintending Officer in writing.

 

4.6    Need for Further Drawings

 

(a)         The Contractor shall give adequate notice in writing to the Superintending Officer:.

 

(i) of any further drawing, specification or other information which the Superintending Officer is required to provide under the Contract;

 

(ii)of any drawing, specification instruction or other information which is required by any time, whenever the planning or execution of the Works is likely to be delayed or disrupted by its non-availability and whether or not the need for it is shown on any programme accepted by the Superintending Officer under Clause 5.

 

(b)        The Superintending Officer shall on receipt of the notice comply with its requirements, provided that it is given in sufficient time for the Superintending Officer reasonably to prepare and issue the drawings, specifications, or information required.

 

4.7    Supplementary Drawings and Instructions

 

The Superintending Officer shall issue to the Contractor from time to time such supplementary or revised drawings, specifications or instructions as may in his opinion be necessary for the execution and completion of the Works.  The Contractor shall carry out and be bound by the same.

 

4.8    Consequences of Delay in Supplying Further Drawings

 

         If:

 

(a)         The Contractor has duly given the notice pursuant to Clause 4.6 and if the Superintending Officer shall not have complied with any of its requirements; or

 

(b)        The Superintending Officer has not issued any supplementary or revised drawing, specifications, or instruction as required by Clause 4.7,

 

and if the progress or completion of the Works or any part of the Works has been materially affected by such failure on the part of the Superintending Officer then the Superintending Officer shall, subject to Clauses 32 and 42, certify any Loss and Expense which the Contractor has incurred and, subject to Clause 24, grant the contractor an extension of time.

 

4.9    Confidentiality and Limitation of Use of Documents

 

(a)         The Contractor shall treat the Contract and everything contained in the Contract as private and confidential.  None of the Contract Documents mentioned in Clause 4 shall be used by the Contractor for any purpose other than for the Contract.  In particular, the Contractor shall not divulge (unless otherwise required at law) any information, drawing or photograph concerning the Works and shall not use the Works or the Site for the purpose of advertisement except with the written consent of the Superintending Officer and subject to such conditions as he amy prescribe.

 

(b)        Neither the Employer nor the Superintending Officer, nor his authorised representatives shall divulge or use, except for the purpose of the Contract, any of the rates in the Schedule of Rates or Bills of Quantities (whichever is applicable).

 

 

4.10  As-built Drawings

 

Unless otherwise prescribed elsewhere in the Contract Documents the Contractor shall supply to the Employer without additional charge 6 copies of:

 

(a)         such drawings describing the Works or any section of the Works as-built not later than 3 months from the Date of Practical Completion of the Works (or the Date of Practical Completion in respect of the relevant section of the Works, in the case of completion in sections); and

 

(b)        manual concerning the operations and maintenance of the Works or any section of the Works, including any isntallation comprised in the Works or section of the Works nor later than the Date of Practical Completion of the Works (or the Date of Practical Completion in respect of the relevant section of the Works, in the case of completion in sections).

 

6.0    GENERAL OBLIGATIONS OF THE EMPLOYER

 

6.1    Employer’s General Responsibities

 

(a)         The Employer shall give the Contractor right of access ot and possession of the Site in accordance with Clause 17.2.

 

(b)        Before the Date of Commencement, the Employer shall obtain development or planning approvals, building plan and such other necessary approvals from the relevant authorities with regards to the Works.

 

(c)          The Employer shall not obstruct or interfere with the performance of the Contract by the Contractor, except where expressly provided in the Contract.

 

(d)        The Employer shall not obstruct or interfere with the performance of the Contract by the Contractor, except where expressly provided in the Contract.

 

(e)         The Employer shall not interfere with or influence or obstruct the issue of any certificate by the Superintending Officer under the Contract.

 

(f)           In the event of the death of the Superintending Officer or his ceasing to be the Superintending Officer for the purpose of the Contract, the Employer shall within 30 Days niminate and appoint such other person as a succeding Superintending Officer for that purpose.

 

7.0   GENERAL OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR

 

7.1    Contractor’s General Responsibilities

 

(a)         The Contractor shall, with due care and diligence, design (to the extent required by the Contract), execute and complete the Works and remedy Defects to the satisfaction of the Superintending Officer in accordance with the provisions of the Contract.

 

(b)        The Contractor shall provide all supervision, labour, Construction Plant, Equipment, materials, goods and all other things, whether of a temporary or permanent nature required in and for such design (to the extent required by the Contract), execution and completion of the Works and remedying of Defects.

 

7.4    Responsibility for Identifying the Discrepancy

 

(a)         If the Contractor shall find any ambiguity, discrepancy, conflict, inconsistency, error or omission (hereinafter referred to as the “Discrepancy”) in or between any of the Contract documents he shall forthwith notify the Superintending Officer of the same. 

 

(b)        The Superintending Officer to resolve the Discrepancy results in addition to and/or reduction from the Contract Sum, such addition and/or reduction shall be deemed a Variation.

 

8.0    NOTICES

 

8.1    Serving of Notices

 

(e)         The Contractor not having received from the Superintending Officer within a reasonable time necessary Drawings, instructions or other information in regard to the Works for which notice has been given by the Contractor in accordance with Clause 4.6 or the supplementary or revised drawing, specifications, or instruction as required by Clause 4.7;

 

(f)           And instruction from the Superintending Officer to resolve a Discrepancy in or between any of the Contract Documents pursuant to Clause 7.4;

 

(g)        Compliance with Statutory Requirements for which the Employer is responsible under Clause 10.1 or which results in a Variation pursuant to Clause 10.2.

 

31.0  CLAIMS FOR LOSS AND EXPENSE

 

31.1  Reasons for Loss and Expense Claim

 

The Contractor shall be entitled to recover Loss and Expense sustained or incurred by him and for which he would not be reimbursed by any other provision of the Contract, howsoever arising as a result of the regular progress and/or completion of the Works of any section of the Works having been disrupted, prolonged or otherwose materially affected by any of the following event:

 

(a)         One or more of the Excepted Risks;

 

(b)        The Contractor not having received from the superintending Officer within a reasonable time necessary Drawing, instructions or other information in regard to the Works for which notice has been given by the Contractor in accordance with Clause 4.6 or the supplementary or revised drawing, specifications, or instruction as required by Clause 4.7;

(c)          An instruction from the Superintending Officer to resolve a Discrepancy in or between any of the Contract Documents pursuant to Clause 7.4.

 

 

 

 

 

 

BORANG JKR 203

 

PERKARA-PERKARA PERJANJIAN

 

Dokumen-dokumen berikut hendaklah disifatkan menjadi dan dibaca dan ditafsirkan sebagai sebahagian daripada Kontrak ini, iaitu:

 

(a)            Perkara-Perkara Perjanjian;

 

(b)            Borang Tender;

 

(c)            Surat Setujuterima Tender;

 

(d)            Syarat-Syarat Kontrak dan Lampiran Tambahan kepada;

 

(e)            Peruntukan-Peruntukan Khas kepada Syarat-Syarat Kontrak untuk:

 

(i)                 …………………………………………………………………

 

(ii)               …………………………………………………………………

 

(iii)            …………………………………………………………………

 

 

(f)              Pelan-Pelan Kontrak;

 

(g)            Senarai Kuantiti;

 

(h)            Spesifikasi;

 

(i)              Arahan Perbendaharaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak.

 

 

 

 

 

SYARAT-SYARAT KONTRAK

 

1.       TAKRIF DAN TAFSIRAN

 

(a)       Dalam Kontrak ini (sebagaimana kemudian dari ini ditakrifkan) perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan berikut hendaklah mempunyai erti sebagai- mana ditetapkan kepadanya kecuali jika konteksnya menghendaki makna yang lain:

 

(i)         “Kontrak” atau “Dokumen Kontrak” ertinya dokumen-dokumen yang menjadi tender dan setujuterima tender itu termasuk:

            - Perkara-Perkara Perjanjian

            - Borang Tender

            - Surat Setujuterima Tender

            - Syarat-Syarat Kontrak dan Lampiran Tambahan

                kepadanya

            - Peruntukan-Peruntukan Khas kepada Syarat-

            Syarat Kontrak untuk:

    ………………………………………………………..

    ………………………………………………………..

    ………………………………………………………..

            - Pelan-Pelan Kontrak

            - Senarai Kuantiti

            - Spesifikasi

            - Arahan Perbendaharaan sebagaimana dinyatakan

                dalam Lampiran kepada Syarat-Syarat Kontrak

 

(ii)        “Kerja” ertinya kerja yang dinyatakan dalam Dokumen Kontrak dan termasuk semua atau mana-mana bahagian daripada kerja, bahan dan barang di mana jua ianya di kilang atau disediakan yang akan digunakan dalam melaksanakan Kontrak ini dan sama ada ianya berada di atas Tapak Bina itu atau tidak.

5.       ARAHAN P.P.

 

(a)       P.P. boleh, menurut budi bicaranya yang mutlak, dan dari semasa ke semasa, mengeluarkan pelan-pelan, butir-butir, dan/atau arahan-arahan bertulis selanjutnya (yang kesemuanya sekali kemudian dari ini disebut “arahan P.P.”) berkenaan dengan:

 

(i)         perubahan sebagaimana disebutkan dalam Fasal 24 Syarat-Syarat ini;

 

(ii)               apa-apa percanggahan dalam atau antara Dokumen-Dokumen Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Fasal 8(b) Syarat-Syarat ini;

 

(iii)             pengalihan dari Tapak Bina apa-apa bahan atau barang yang telah dibawa ke atasnya oleh Kontraktor dan penggantiannya dengan apa-apa bahan atau barang lain;

 

(iv)             penghapusan dan/atau perlaksanaan semula apa-apa kerja yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor;

 

(v)              pembuangan kerja mana-mana orang daripada Kerja yang tersebut dalam Fasal 22 Syarat-Syarat ini yang telah diambil bekerja di situ;

 

(vi)             pendedahan untuk diperiksa apa-apa kerja yang tertutup;

 

(vii)           pemindaan dan pembaikan apa-apa jua kecacatan di bawah Fasal 45;

 

(viii)          apa-apa perkara yang perlu dan bersampingan dengan perlaksanaan dan penyiapan Kerja di bawah Kontrak ini;

 

(ix)            apa-apa perkara yang mengenainya P.P. diberi kuasa secara nyata oleh Kontrak ini untuk mengeluarkan arahan.

 

 

7.       DOKUMEN KONTRAK

 

(a)       Dokumen Kontrak yang tersebut di atas hendaklah terus berada dalam jagaan P.P. dan hendaklah dikemukakan sebagaimana dan apabila dikehendaki oleh Kontraktor.

 

(b)       Sebaik sahaja Kontrak ini ditandatangani, P.P. hendaklah memberi dengan percuma kepada Kontaktor (melainkan jika dia telah diberi salinan itu dahulunya):

 

(i)                                                      satu salinan Dokumen-Dokumen Kontrak yang diperakui benar;

 

(ii)                                                    dua salinan Pelan-Pelan Kontrak; dan

 

(iii)                                                   dua salinan Senarai Kuantiti yang belum diletakkan harga dan (jika diminta oleh Kontraktor) satu salinan Senarai Kuantiti yang telah diletakkan harga.

 

(c)        P.P. hendaklah, sebagaimana dan apabila perlu memberi dengan percuma kepada Kontraktor dua salinan pelan-pelan kerja atau butir-butir lanjutan sebagaimana munasabahnya perlu sama ada untuk menghuraikan dna menjelaskan maksud Pelan-Pelan Kontrak atau Spesifikasi (jika ada) atau untuk membolehkan Kontraktor membina dan menyiapkan Kerja mengikut Kontrak ini.  Dengan syarat bahawa tiada apa jua yang terkandung dalam pelan kerja atau butir-butir tersebut itu boleh mengenakan apa-apa obligasi lebih daripada yang dikenakan oleh Dokumen Kontrak.

 

(d)   Kontraktor hendaklah menyimpan satu salinan Pelan-Pelan Kontrak, Spesifikasi (jika ada), Senarai Kuantiti yang belum diletakkan harga dan dokumen-dokumen lain seperti yang disebut dalam subfasal (c) Syarat-Syarat ini di Tapak Bina dan P.P. hendaklah pada setiap masa yang munasabah mempunyai akses ke atasnya.

 

(e)       Setelah pembayaran akhir dibuat atas Perakuan Muktamad di bawah Fasal 48 Syarat-Syarat ini, Kontraktor hendaklah, jika diminta berbuat demikian oleh P.P., dengan serta-merta mengembalikan kepada P.P. semua pelan, butir, spesifikasi.  Senarai Kuantiti yang belum diletakkan harga dan dokumen-dokumen lain yang seumpamanya.

 

(f)         Tiada satu pun dokumen yang disebut terdahulu dari ini boleh digunakan oleh Kontraktor bagi apa-apa maksud selain daripada Kontrak ini. 

 

8.       KECUKUPAN DOKUMEN KONTRAK

 

(a)       Dokumen Kontrak adalah dikira sebagai saling jelas-menjelas antara satu sama lain.  Kontraktor hendaklah mengadakan segala yang perlu untuk melaksanakan Kerja dengan sewajarnya sehinggalah siap mengikut tujuan dan maksud sebenar Dokumen Kontrak pada keseluruhannya sama ada atau tidak tujuan dan maksud itu ada ditunjuk atau diperihalkan secara khusus, dengan syarat bahawa tujuan dan maksud itu hendaklah difahamkan dengan munasabahnya dari Dokumen Kontraktor itu.

 

(b)       Jika Kontraktor mendapati apa-apa percanggahan atau pemesongan antara mana-mana dua atau lebih daripada Dokumen Kontrak termasuk percanggahan atau pemesongan antara bahagian-bahagian dalam mana-mana satu daripada dokumen-dokumen itu, dia hendaklah dengan serta-merta memberi kepada P.P. satu notis bertulis menyatakan percanggahan atau pemesongan itu dan P.P. hendaklah mengeluarkan arahan-arahan yang berkenaan dengannya itu.  Dengan syarat sentiasanya bahawa percanggahan atau pemesongan tersebut tidak akan membatalkan Kontrak ini.

 

 

 

24.     PERUBAHAN

 

(a)       P.P. boleh menurut budi bicaranya yang mutlak mengeluarkan arahan-arahan yang berkehendakkan sesuatu perubahan dan dia boleh memberi pengesahan secara bertulis menurut Fasal 5 (c) Syarat-Syarat ini mengenai apa-apa arahan lisan yang berkehendakkan sesuatu perubahan kepada Kerja.  Tiada apa-apa perubahan yang dikehendaki oleh P.P. atau yang disahkan kemudiannya oleh P.P. boleh membatalkan Kontrak ini.

 

(b)       Istilah “perubahan” ertinya perubahan atau ubahsuaian tentang rekabentuk, kualiti atau kuantiti Kerja sebagaimana ditunjukkan dalam Pelan-Pelan Kontrak, Senarai Kuantiti dan/atau Spesifikasi, dan termasuklah tambahan, peninggalan atau penggantian apa-apa kerja. Perubahan tentang jenis atau piawaian apa-apa bahan atau barang-barang yang hendak digunakan dalam Kerja itu dan pengalihan dari Tapak Bina itu apa-apa kerja , bahan atau barang-barang yang dilaksanakan atau dibawah ke atasnya oleh Kontraktor bagi maksud Kerja itu selain dari kerja, bahan atau barang-barang yang tidak mematuhi Kontrak ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM 1998

 

ARTICLES OF AGREEMENT

 

WHEREAS the Contractor has supplied the Employer with a fully priced copy of the said Bills of Quantities (which copy is hereinafter referred to as the Contract Bills’) AND WHEREAS the said Drawings numbered ……………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...

inclusive (hereinafter referred to as the Contract Drawings’) and the Contract Bills have been signed by or on behalf of the parties hereto.

 

Now it is hereby agreed as follows:

 

Article 1

 

Contractors Obligations

 

For the consideration hereinafter mentioned the Contractor will upon and subject to the Contract Documents carry out and complete the Works shown upon and described by or referred to in those Documents.

 

Article 7

 

Definitions

 

“Works” means the Works referred to in the Articles of Agreement and is the whole of the materials, labour, plant and other things necessary and requisine for the proper execution of the Contract as shown on the Contract Drawings and described by or referred to in the Contract Bills and the Conditions.

 

“Contract” or “Contract Documents” means the Articles of Agreement.  Summary of Tender, Form of Tender, Letter of Acceptance, Conditions of Contract, Contract Drawings, Specifications, Contract Bills and Appendices.

 

THE CONDITIONS OF CONTRACT

 

3.0 Contract Documents

 

3.1    The Contract Drawings, Contract Bills, Specification, Summary of Tender, Form of Tender, Leter of Acceptance, Articles of Agreement, Conditions of Contract and the Appendices are referred to collectively as the Contract Documents and shall remain in the custody of the Architect, the Engineer or the Quantity Surveyor so as to be available at all reasonable times for inspection by the Employer or the Contractor.

 

3.2    Immediately after the execution of this Contract the Architect without charge to the Contractor shall provide him (unless he had been previously to provided) with:

 

(i)                              one copy certified on behalf of the employer of the Contract Documents,

 

(ii)                           two copies of the Contract Drawings,

 

(iii)                        two copies of the unpriced Bills of Quantities and (if requested by the contractor) one copy of the Contract Bills.

 

3.3    From time to time as may be necessary the Architect, without charge to the contractor, shall furnish him with two copies of further drawings or details as are reasonably necessary either to explain and amplify the Contract Drawings or to enable the Contractor to complete the Works in accordance with these Conditions.  Provided always that the Contractor shall give adequate notice in writing to the Architect of his requirement of further drawings or details.

 

3.4    Within fourteen (14) days upon issue of the Letter of Acceptance, the Contractor, without charge to the Employer, shall provide the Architect with two copies of the Works Programme for the execution of the Works.

 

 

 

3.5    The Works Programme, whether required or not by the Conditions of Tender or the Contract Documents, shall not constitute any part of and is not to be incorporated into the Contract Documents.

 

3.6    The submission to and approval by the Architect of such Works Programme shall not relieve the Contractor of his obligations or responsibilities under the Contract.

 

3.7    The Contractor shall keep one copy of the Documents referred to in Clauses 3.2, 3.3 and 3.4 on the site so as to be available to the Architect and/or his authorised representative at all reasonable times for his inspection and use.

 

3.8    Upon final payment under Clause 30.7 of these Conditions, the Contractor shall, if so requested by the Architect, forthwith return to him all Contract Documents which bear the name of the Architect.

 

3.9    None of the Contract Documents mentioned in Clause 3.1 shall be used by the Contractor for any purpose other than this Contract.  Neither the employer, the Architect, the Engineer nor the Quantity Surveyor shall divulge or use, except for the purpose of this Contract, any of the rates in the Contract Bills.

 

3.10  Within three (3) months from the commencement of the Defects Lialibility Period, the Contractor shall without further charge to the Employer supply for the retention and use of the employer, two copies of such drawings and information describing the Works as-built, and concerning the maintenance and operation of the Works, including any installation comprised in the Works, as may be required by the Contract Documents.

 

4.0      Statutory Obligations, Notices, Fees and Charges

 

4.1    The Contractor shall comply with and give all notices required by any written law applicable to the territories of Malaysia in which the Works are carried out, or any regulation or bye-law of any local authority or of any statutory undertaker which has any jurisdiction with regard to the Works or with whose systems the same are or will be connected.

 

4.2    The Contractor before making any variation from the Contract Drawings or the Contract Bills necessitated by such compliance shall give to the Architect a written notice specifying and giving the reason for such variation and applying for the Architect’s instructions in regard thereto.

 

11.0    Variations, Provisional and Prime Cost Sums

 

11.1  The term “Variation” as used in these Conditions means:

 

(i)                              alteration or modification of the design, quality or quantity of the Works as shown in the Contract Drawings and described by or referred to in the Contract Bills.

 

(ii)                           the addition, omission or substitution of any work.

 

(iii)                        the alteration of the kind or standard of any materials or goods to be used in the Works.

 

(iv)                        the removal from the site of any work executed, or materials or goods brought thereon by the Contractor for the purposes of the Works other than work materials or goods which are not in accordance with this Contract.

 

(v)                           the addition, alteration, or omission of any expressed obligation or restrictions imposed by the Employer under the Conditions of Contract with regards to any limitation of working hours, working space, or access to or utilisation of any specific part of the site or the execution and completion of the work in any specific order.

 

(vi)                        for the avoidance of doubt the term “Variation” shall include any changes as aforesaid which may be designed to alter the ultimate use to which the Works will be put or changes in the obligations and/or restrictions which may be imposed on the Contractor’s methods of working, but shall exclude any instruction which has arisen due or is necessitated by or is intended to cure any default of and/or breach of contract by the Contractor.

 

11.2  The Architect may issue instructions requiring a Variation and he may sanction in writing any Variation made by the Contractor otherwise than pursuant to an instruction of the Architect.  No Variation required by the Architect of subsequently sanctioned by him shall vitiate this Contract.

 

11.3  The Architect shall issue instructions in regard to:

 

(i)               the expenditure of prime cost (P.C.) and provisional sums included in the Contract Bills and of prime cost sums arising out of instructions issued in regard to the expenditure of provisional sums.

 

(ii)            the expenditure of provisional sums included in a sub-contract.

 

11.4  All Variation required by the Architect of subsequently sanctioned by him in writing and all work executed by the Contractor following instructions of the Architects as to the expenditure of Provisional sums included in the Contract Bills shall be measured and valued by the Architect or the Quantity surveyor as instructed by the Architect.  The Contractor shall be given the opportunity to be present at the time of such measurement and may take such notes and measurements as he may require.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelan/Lukisan Yang Cacat (defective)

 

Adalah menjadi tanggungjawab pihak yang menilai pelan/lukisan (misalnya Juruukur Bahan) untuk memaklumkan Majikan (tuanpunya projek) bahawa pelan/lukisan itu cacat (defective)

 

Smith lwn. Burton

(1866) 15 L.T. 294

 

 

 

 

Klien Perlu Berhati-Berhati

 

Pemaju hartanah yang berpengalaman telah bersetuju dengan suatu pelan – walhal pelan itu tidak lengkap kerana tiada tandas di tingkat bawah bangunan (rumah).  Dengan itu rungutan (complaint) pemaju itu kemudiannya mengenai hal itu tidak akan dilayan (dia tidak berhak lagi untuk merungut).

 

 

Worboys lwn. Acme Investments

(1969) 4 B.L.R. 136 (CA).

 

 

 

 
Pelan Yang Menceroboh Jiran

 

Jika pelan yang Arkitek sediakan mengakibatkan bangunan yang dibina itu memasuki (menceroboh) tanah disebelahnya (adjoining land) maka  dia  (Arkitek  itu)  secara   peribadi    juga     dikira   telah menyebabkan kejadian pencerobohan.

 

Monks lwn. Dillon

(1882) 12 L.R. Ir. 321

 

 

 

 

 

 

Kecuaian Mengira Bil Kuantiti (Bills of Quantities)

 

Bil kuantiti biasanya akan dilakukan oleh Juruukur Bahan klien, tetapi jika Arkitek sendiri yang melakukan kerja-kerja itu atau dia mengupah Juruukur Bahan lain untuk membuat kerja (BQ) itu bagi pihaknya, maka jika berlaku kecuaian semasa mengira bil kuantiti, maka Arkitek itu akan dipertanggungjawabkan atas kecuaian berkenaan.

 

M’Connell lwn. Kilgen

(1987) 2 L.R. Ir. 119

Lansdowne lwn. Somerwille

(1862) 3 F. & F. 236

 

KONTRAK PUTAR-KUNCI (TURNKEY).  LUKISAN KEPUNYAAN SIAPA?

 

High Mark (M) Sdn. Bhd.

 

                  lwn.

 

Pacto Malaysia Sdn. Bhd. (1987)

(1987) 2 M.L.J. 85

 

Fakta:

 

Firma konsultan diambil kerja oleh kontraktor dalam satu kontrak putar-kunci.  Kerja-kerja rekabentuk (membuat lukisan dan lain) dibuat oleh konsultan tersebut untuk kontraktor.  Mahkamah memutuskan bahawa semua lukisan dan rekabentuk yang disediakan oleh konsultan adalah menjadi harta kepunyaan kontraktor.

 

HAK KONTRAKTOR UNTUK DIBEKALKAN LUKISAN PADA MASA YANG MUNASABAH

 

 

Jika tiada terma-terma nyata (dalam Syarat-Syarat Kontrak), kontraktor berhak untuk memperoleh lukisan yang dibekal pada masa yang munasabah.

 

 

Uff, J., 1985, Construction Law.   London:  Sweet  &  Maxwell  Ltd.,  di m.s. 143.

 

 

 

 

MILIK HAKCIPTA LUKISAN/PELAN

 

 

Pemunyaan hakcipta lukisan perlulah dibezakan dengan pemunyaan kertas-kertas di mana lukisan itu dibuat.  Disisi undang-undang, apabila klien telah membayar fee Arkitek (atau Jurutera), klien berhak kepada milikan fizikal semua kertas-kertas di mana lukisan itu dibuat yang disediakan atas perbelanjaannya.    Walau bagaimanapun hakcipta lukisan masih dengan Arkitek/Jurutera (kecuali dinyatakan sebaliknya).  Jika hakcipta itu diserah kepada klien, dia (Arkitek/Jurutera) masih boleh mengeluar kembali lukisan sedemikian untuk kerja-kerja berikutnya sebagai sebahagian daripada lukisan-nya yang asal dengan syarat dia tidak mengulang atau menciplak lukisan asal bulat-bulat.

 

 

 

Flint, A., “Copyright” dlm. Speight, A. & Stone G., 1990, Architect’s Legal Handbook – The Law for Architects.  Edisi Kelima.  Cambridge : Butterworth – Architecture, di m.s. 53.

              

HAK MENYIMPAN LUKISAN/PELAN SEHINGGA DIBAYAR

 

Arkitek/Jurutera berhak menyimpan dokumen-dokumen pelan/lukisan atas dasar dia ada lien (hak untuk menahan simpan) atas pelan/lukisan itu, sehinggalah klien membayar fee bagi kerja-kerja itu.

                       

Flint, A., “Copyright” dlm. Speight, A. & Stone G., 1990, Architect’s Legal Handbook – The Law for Architects.  Edisi Kelima.  Cambridge : Butterworth – Architecture, di m.s. 57. 

 

 

HAK MEMILIKI PELAN/ LUKISAN JIKA ARKITEK/ JURUTERA MATI/ TAKUPAYA

 

Apabila ahli-ahli profesional (misalnya Arkitek/Jurutera) mati atau menjadi takupaya (kekal), biasanya majikan (klien) berhak untuk menggunakan lukisan-lukisan dan lain-lain dokumen untuk menyiapkan kerja (ada peruntukan ini di dalam perjanjian yang menyebut hal ini)

                       

 

Males, A.R., “Architect’s Appointment and Collateral Warranties”,  dlm. Speight, A. & Stone G., 1990, Architect’s Legal Handbook – The Law for Architects.  Edisi Kelima.  Cambridge : Butterworth – Architecture, di m.s. 29.