Hit Counter
 
ISI KANDUNGAN

Pengenalan
Latar belakang
Matlamat
Objektif
Justifikasi
Penyataan Masalah
Metodologi

Maklumat yang Sedia Ada
Data Primer
Data Sekunder 

Punca-punca yang mengakibatkan
berlakunya banjir

Kesan Pembangunan
Kekurangan Kawasan Lapang & Hijau
Sistem Perparitan dan Sistem Saliran
Masalah Aras Tanah yang Rendah
Masalah Sampah

Kesan banjir

Penilaian & Kritikan
Penilaian keberkesanan tindakan kerajaan
Kritikan terhadap pihak- pihak yang terlibat
dalam masalah banjir

Cadangan untuk mengawal
masalah banjir

Rumusan

Bibliografi

Persembahan PowerPoint

 

 

Isi Kandungan | Lokasi | Soal Selidik | Maklum Balas
1