RET 531 GEOTEKNIK PEMBINAAN 1

SEM-2 SIDANG 98/99

Pensyarah: Ir. Abdul Naser Abdul Ghani, P.Eng, MIEM, MASCE

MISI KURSUS

Peserta perlu memahami teori dan amalan mekanik tanah berkaitan penyediaan asas bangunan dan lain-lain binaan.

SKOP DAN OBJEKTIF MINGGUAN

MINGGU

OBJEKTIF

SKOP

NOTA

1

2

Memahami definisi tanah dari aspek kejuruteraan dan Kaedah menentukan ciri-ciri Tanah.

 • Jenis Tanah
 • Lompang
 • Kandungan Lembapan
 • Graviti Tentu
 • Densiti
 • Stress
 

 Tugasan #1

Menyediakan artikel tentang jenis-jenis tanah di Malaysia dan mengaitkan ciri-ciri tanah tersebut dari segi kejuruteraan dan pembinaan.

3

 

 4

Sistem Pengelasan Tanah

 

 Kekuatan Ricih Tanah

 

 • Piawaian
 • Prosidur
 • Ujian " Shear Box"
 • Hukum Coulomb’s
 • Gambarajah bulatan Mohr
 • Mampatan Tiga Paksi
 • Kekuatan Ricih Bersalir
 

5

Ujian-Ujian berkaitan kerja Geoteknik

 • Ujian Pengelasan
 • Ujian Pemadatan
 • Ujian Kimia
 • Ujian Kekuatan

 

 Tugasan # 2

Mendapatkan maklumat serta prosidur menjalankan salah satu ujian untuk menentukan kekuatan ricih tanah, membuat ujian tersebut dan menyediakan lapuran.

6

7

Pengukuhan dan Pengenapan Tanah dan Kaitan dengan Asas Bangunan

 • Teori Pengukuhan
 • Pengenapan dan Kegagalan Asas Bangunan
 • Ujian Oedometer
 • Tanah Berpasir
 

TUGASAN # 3

Menyediakan lapuran dengan membincangkan pengukuhan dan pengenapan tanah dan menyediakan kaedah menentukan tahap pengenapan dengan menggunakan "computer spreadsheet" ( excel/lotus123).

8

9

Meningkatkan kekuatan Tanah

 • Kaedah
 • Penggunaan
 

10

11

Penyediaan Tapak Bina

 • Kerjatanah
 • Asas Bangunan
 • Sistem Saliran
 

12

Penggunaan geotekstil dalam kerja geoteknik

 • Jenis
 • Kategori kegunaan
 • Rekabentuk
 

 

TUGASAN # 4

Take home examination

13

Kegagalan Asas Bangunan, Penyiasatan dan Pembaikan

 • Jenis Kegagalan
 • Menentukan keperluan Pembaikan
 • Prosidur Pembaikan
 

14

Amalan Profesional, Tanggungjawab dan Insuran

 

 

 

PEMARKAHAN

TUGASAN 1

12

TUGASAN 2

12

TUGASAN 3

12

TUGASAN 4

14

 

 

PEPERIKSAAN AKHIR

50

JUMLAH

100

 

 

BAHAN RUJUKAN

 1. 1) GEOTEKNIK DAN ASAS BANGUNAN – Compilations of Notes

Ir Abdul Naser Abdul Ghani 1998

2) MEKANIK TANAH, Mahyudin Ramli

3) Lain-lain buku berkenan Soil Mechanics

4) Lain-lain buku berkenaan Foundations - designs and constructions

 

 

SEMESTER 2 SIDANG 1998/99

Pensyarah: Ir Abdul Naser Abdul Ghani

Pejabat: 005 A

Telefon: 04-6577888x3971

Fax: 04-6576523

Email: anaser@usm.my

Handphone: 011-457119

Waktu Pejabat: Drop in atau dengan appointment