B.Sc (HBP)
B. Architecture
MSc. Planning
MSc. Project Management
MSc. Building Technology
MSc. Landscape Architecture
MSc. Housing
M.Sc. & Ph.D by Research

Staff in Alphabetical List

Academic Staff

Planning

Architecture

Interior Design

Building Technology

Construction Management

Quantity Surveying

Support Staff

 

 

Metodologi akan menerangkan cara jalankan Research secara teori dari bacaan dan rujukan yang telah dirujuk bagi memahami cara menjalankan Research.

Cara jalankan Research

Perkara

Penerangan

Secara Praktik
Mengenalpasti Masalah Daripada Interest, tentukan bidang penyelidikan yang hendak dijalankan. 

Pemahaman isu, tertumpu kepada penyelidikan sumber yang ada dan nasihat diperolehi daripada pakar-pakar dalm bidang berkenaan.

Tumpukan skop bidang yang hendak dikaji kepada satu topik yang spesifik.

Ke Status

( Mengenalpasti Masalah )

Mencadangkan Hipotesis Tentukan Hipotesis Kami.

Tentukan Matlamat dan Objektif kajian. 

Tentukan saranan yang khusus, jelas, logik dan berupaya dikaji dengan menimbulkan Soalan-soalan Penyelidikan yang tertentu berdasarkan Hipotesis kami, Matlamat dan Objektif.

Tentukan jawapan yang mungkin kepada soalan penyelidikan.

Tentukan cara bagi menyusun, mengelas dan menilai fakta-fakta tersebut.  

Ke Status

( Mencadangkan Hipotesis )

Mengumpul Maklumat Tentukan fakta (data) yang diperlukan bagi mengkaji soalan penyelidikan dan tanggapan awal (saranan).

Kumpulkan data yang dapat membuktikan hipotesis, dan soalan hipotesis sahaja.

Mengumpulkan Data Sekunder dan Data Primer dengan bertegaskan kepada soalan penyelidikan dan tujuan di atas. 

Ke Status

( Mengumpul Maklumat )

 
Menganalisa Data  Memproses dan menganalisa data dengan teliti untuk mendapatkan jawapan bagi soalan penyelidikan. 

Menyemak data dengan teliti dan menerangkannya.  

Daripada analisa yang telah dibuat, menguji Soalan Penyelidikan dan hipotesis yang telah disarankan.

Memberikan pendapat, cadangan dan kesimpulan. 

Ke Status

( Menganalisis data )

 
Melaporkan Keputusan

Berdasarkan analisa yang telah dibuat, cadangan penyelesaian dibuat ianya mungkin meliputi cadangan jangka masa pendek dan cadangan jangka masa panjang. 

Melaporkan penemuan daripada kajian kami serta jawapan bagi hipotesis kami.  

Ke Status

( Melaporkan Keputusan )

 
Back to Top

 

Bacaan dan Rujukan

Pengenalan

Why do research? Why write it up ? Planning your project, working in group, strategies for working in group ...

Planning The Project

From topics to questions, from question to sources ...

Penulisan Laporan

Unsur-unsur penulisan, langkah-langkah penulisan ...

Metodologi Kajian

Pembentukan Objektif, Pengumpulan data / maklumat, Memproses Dan Menganalisis Data, Unjuran ...

 
Back to Top

Copyright Wan Burhanuddin, Webteam HBP, USM, 2000. Updated 19 Feb 2004