2.0   PENGUMPULAN DATA

        Secara amnya, data- data yang dikumpulkan untuk menjalankan kajian penyelidikan ini terdiri daripada dua jenis data iaitu, data primer dan data sekunder.  Setiap jenis data yang dikumpulkan mempunyai kegunaan masing- masing setelah ia dianalisiskan.  Senarai data- data yang dapat dikumpul dan belum dianalisis adalah seperti berikut:-

        2.1   Data Primer

2.1.1   Borang soal selidik

2.1.2   Laporan tinjauan

2.1.3   Hasil temubual

2.1.4   Jabatan Pengairan & Saliran

2.1.5   Sistem Saliran

2.1.6   Rancangan Tebatan Banjir 

2.1.7   Jabatan Pertahanan Awam

2.1.8   Pejabat Daerah Timur Laut

2.1.9   Persiapan menghadapi banjir

 

        2.2  Data Sekunder

2.2.1   Maklumat daripada Rancangan Struktur MPPP

   i.   Alam Sekitar

   ii.  Corak Agihan Penduduk

   iii  Infrastruktur & Utiliti

2.2.2   Pejabat Kaji Cuaca

2.2.3   Kawasan Banjir

2.2.4   Senarai Pusat Pemindahan & Pembekal Makanan

2.2.5   Rancangan Tebatan Banjir & Perparitan

2.2.6   Rekod-rekod Telemetri

seterusnya...